بوستر پمپ همواره شبكه مصرفی را زیر فشار ثابت و معيني نگه داشته و به محض شروع مصرف آب در شبكه شروع به كار مي افتد و آب مصرفي را تامين مي نمايد .

بوستر پمپ همواره شبكه مصرفی را زیر فشار ثابت و معيني نگه داشته و به محض شروع مصرف آب در شبكه شروع به كار ...